Μνημόνιο αγροτικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αζερμπαϊτζάν

Åðßóêåøç ôïõ õðïõñãïý ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé Ôñïößìùí ÌÜêç Âïñßäç óôïí Ðýñãï Çëåßáò ôï ÓÜââáôï 8 Öåâñïõáñßïõ 2020. Ï Ì. Âïñßäçò åß÷å óõíáíôÞóåéò ìå ôïõò ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷åò Çëåßáò, ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé Ðïëéôéóìïý êáé Ôïõñéóìïý, ôïõò ôïðéêïýò âïõëåõôÝò êáèþò êáé ôïõò åêðñïóþðïõò ôùí ÔÏÅ êáé ôùí ÏìÜäùí Ðáñáãùãþí ôïõ íïìïý. (EUROKINISSI/ILIALIVE.GR/ÃÉÁÍÍÇÓ ÓÐÕÑÏÕÍÇÓ)

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης συναντήθηκε την Πέμπτη 12 Μαρτίου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τον Πρέσβη της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, Ανάρ Χουσεΐνοφ.

Ο Αζέρος διπλωμάτης προσκάλεσε τον κ. Βορίδη στη διεθνή γεωργική έκθεση «Caspian Agro» η οποία θα πραγματοποιηθεί από 19 έως 21 Μαΐου 2020 στο Μπακού και του επέδωσε πρόσκληση από τον ομόλογό του τού Αζερμπαϊτζάν, κ. Ινάμ Καρίμοφ, προκειμένου να συναντηθούν και να συζητήσουν ζητήματα αγροτικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Παράλληλα, οι δύο άνδρες συμφώνησαν στην ενεργοποίηση της κοινής επιτροπής Ελλάδος – Αζερμπαϊτζάν σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη σχετική συμφωνία που υπεγράφη το 2014 μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν.