Ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2019-2023

«Ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2019-2023 του Δήμου Αμαρίου»

Ο Δήμος Αμαρίου επιθυμεί τη  συμβολή  των πολιτών  στο  έργο  της  κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αμαρίου για την χρονική περίοδο 2019-2023 με τη συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου, μέσω του οποίου ζητείται από τους δημότες:

  • Να αξιολογήσουν την κατάσταση του Δήμου σε τομείς που παρουσιάζονται όσον αφορά στην επιλεγμένη στρατηγική και στους άξονες προτεραιότητας της δημοτικής αρχής έως και το 2023
  • Να προτείνουν έργα και δράσεις που πιστεύουν ότι θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της περιοχής και στη βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου και των Υπηρεσιών του.

*Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας και τη διαμόρφωση των δράσεων του Δήμου σε 4 βασικούς Άξονες:

  • Άξονας 1:Υποδομές – Έργα – Παρεμβάσεις στους οικισμούς
  • Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, υγεία, εκπαίδευση, πολιτισμός και αθλητισμός
  • Άξονας 3: Τοπική οικονομία, ανάπτυξη, απασχόληση
  • Άξονας 4: Βελτίωση των διοικητικών Υπηρεσιών και της οικονομικής κατάστασης του Δήμου

Εδώ θα βρείτε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2019-2023 και το ερωτηματολόγιο το οποίο αφού συμπληρωθεί, παρακαλούμε όπως αποσταλεί ηλεκτρονικά στο email: info@amari.gov.gr

Δήμος Αμαρίου