Συνεργασία Ξενώνα Αστέγων και Κοινωνικού Παντοπωλείου

Οι κοινωνικοί λειτουργοί του Ξενώνα Αστέγων Βόλου της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ και του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δ. Βόλου πραγματοποίησαν ενημερωτική συνάντηση με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών για την λειτουργία των δύο φορέων.

Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Ξενώνα Αστέγων αντίστοιχα και οι υπηρεσίες που παρέχονται στις δομές αυτές.

Επίσης, σημειώθηκε ότι οι ωφελούμενοι του Ξενώνα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες ένδυσής τους κάθε Τρίτη και Πέμπτη στο κτίριο του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Απόφαση Κικίλια για τη δημιουργία Εθνικού Μητρώου Ασθενών με Κυστική Ίνωση

Από τα μέσα Δεκεμβρίου του 2017 το Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί στο πλαίσιο υλοποίησης της υπ’ αριθμ. 658/16-02-2017 (Α.Δ.Α.: ΩΛΝΒ7ΛΡ-ΣΤ1) Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου» με Κωδικό ΟΠΣ 5003026, στον Άξονα Προτεραιότητας 2.α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων αθνρωπίνου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση.» του Ε.Π. «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020».

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο (Ε.Κ.Σ.) στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου (ΘΣ) 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων» των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο Ξενώνας Αστέγων Βόλου της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου -Πράξη «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΑΣΤΕΓΩΝ ΒΟΛΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5032717 εντάσσεται στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 και αποτελεί έργο του ολοκληρωμένου προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) Βόλου.

Πηγή: magnesianews.gr