Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο δια περιφοράς

Δια περιφοράς θα διεξαχθεί η τακτική συνεδρίαση του δηµοτικού δυµβουλίου στα Καμένα Βούρλα, στις 6 Απριλίου, για θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι θα µπορούν να ψηφίσουν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, µέσω τηλεφώνου ή γραπτού µηνύµατος.

Μετά το πέρας της ώρα λήξης, καµία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Θέματα
 • Έγκριση πρακτικών προηγούµενων συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου
  Καµένων Βούρλων
 • Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγµένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2019
 • Ορισµός εκπροσώπου του ∆ήµου Καµένων Βούρλων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Φο∆ΣΑ Λοκρίδας Α.Ε.
 • Έγκριση Απολογιστικών Στοιχείων 4ου Τριµήνου έτους 2019
 • ∆ιαγραφή παραγεγραµµένων υποχρεώσεων του ∆ήµου Καµένων Βούρλων
 • Συµπληρωµατική Κατανοµή Τακτικής Επιχορήγησης έτους 2019 στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Καµένων Βούρλων
 • Κατανοµή Α΄ δόσης της Τακτικής Επιχορήγησης έτους 2020 στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Καµένων Βούρλων
 • Συµπλήρωση της υπ’ αριθµ. 12/102/2019 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης αποδοχής όρων επενδυτικού δανείου από το Τ.Π.∆. ενταγµένου στο πρόγραµµα “ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι” µεταξύ ∆ήµου Καµένων Βούρλων για την εκτέλεση του έργου «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήµατος διαχείρισης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ∆ήµου Καµένων Βούρλων»
 • Συµπλήρωση της υπ’ αριθµ. 12/103/2019 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης αποδοχής όρων επενδυτικού δανείου από το Τ.Π.∆. ενταγµένου στο πρόγραµµα “ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι” µεταξύ ∆ήµου Καµένων Βούρλων για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός δηµοτικού κτιρίου και µετατροπή του σε κέντρο πολιτιστικών δράσεων στο παραλιακό µέτωπα Αγίου Κωνσταντίνου»
 • Αποδοχή της Α.Π.:83448/22.11.2019 (Α∆Α: Ψ∆ΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6)Απόφασης του
  Υπουργού Εσωτερικών σύµφωνα µε την οποία ο ∆ήµος Καµένων Βούρλων επιχορηγείται
  µε το ποσό των 150.000,00€, (ανώτατο ποσό χρηµατοδότησης ανά ∆ήµο) στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» του Προγράµµατος ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ II, για την «Προµήθεια απορριµµατοφόρων και λοιπών οχηµάτων αποκοµιδής και µεταφοράς απορριµµάτων και ανακυκλώσιµων υλικών» και εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή όλων των απαιτούµενων εγγράφων και δικαιολογητικών για τη λήψη της παρούσας επιχορήγησης και την υλοποίηση της δράσης-προµήθειας.
 •  Ορισµός µελών Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών για την εκµίσθωση και εκποίηση
  πραγµάτων του ∆ήµου Καµένων Βούρλων σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Π.∆. 270/1981
  (ΦΕΚ 77/Α΄/30-3-1981)
 • Έγκριση Σχεδίου Σύµβασης ∆ιαδηµοτικής Συνεργασίας (άρθρο 99 Ν. 3852/2010) µε το ∆ήµο Λοκρών για την επίβλεψη του έργου «Αντικατάσταση Εξωτερικού ∆ικτύου ύδρευσης ∆.Ε. Αγίου Κωνσταντίνου»
 • Έγκριση µελέτης «Μελέτη δικτύων αποχέτευσης & Ε.Ε.Λ. Αγίου Κωνσταντίνου ∆ήµου
  Καµένων Βούρλων»
 • Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε αγωγή Αγγελικής Βασίλα του Ιωάννη κατά του
  ∆ήµου Καµένων Βούρλων
 • Εξέταση αίτησης Αυγέρη Κων/νου
 • Εξέταση αίτησης ∆ηµητρίου Σαββίδη
 • Εξέταση αίτησης Φλώρου Σεραφείµ

Πηγή: fonografos.net