Αναβάθµιση παλιάς µαρίνας λιµένα Σκάλας Πάτµου

Προς έγκριση ήρθε στο Δ.Σ. του ΔΗΛΙΤΑΠ η µελέτη του έργου: «Αναβάθµιση παλιάς µαρίνας λιµένα Σκάλας Πάτµου», που συντάχθηκε από τον Πολιτικό Μηχανικό της Υπηρεσίας κ. Καρακατσάνη Γεώργιο και θεωρήθηκε από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών ∆ήµων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ∆ωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Γερασκλή Αντώνιο, σύµφωνα µε την οποία ο προϋπολογισµός του ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Ορίστηκαν επίσης τα αποφαινόμενα όργανα του έργου.

Με το παραπάνω έργο θα αποκατασταθούν βλάβες που έχουν προκληθεί στο συγκεκριµένο τµήµα του λιµένα Σκάλας Πάτµου από τις καιρικές συνθήκες και την διέλευση οχηµάτων.

Η απόφαση της έγκρισης ελήφθη ομόφωνα ως εξής:

1. – Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου: «Αναβάθµιση παλιάς µαρίνας λιµένα Σκάλας Πάτµου», προϋπολογισµού 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (24%), σύµφωνα µε το άρθρο 18, παρ. 4 του Ν. 2971/2001, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 91 του Ν. 4504/2017 και ισχύει.
2. – Τον ορισµό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου ως Προϊσταµένης Αρχής και του Τµήµατος Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών ∆ήµων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ∆ωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για την επίβλεψη της µελέτης και της εκτέλεσης του ανωτέρω έργου.

Αναλυτικά:

Αρχικά, ο Πολιτικός Μηχανικός του ΔΗΛΙΤΑΠ κ. Καρακατσάνης Γεώργιος, ενηµέρωσε το Σώµα ότι σύµφωνα µε τη µελέτη που εκπόνησε, προβλέπεται να κατασκευασθεί νέα επίστρωση από σκυρόδεµα σε τµήµα της παλιάς µαρίνας του λιµένα Σκάλας Πάτµου, στο οποίο ελλιµενίζονται τουριστικά σκάφη κατά τη θερινή περίοδο.

Στο συγκεκριµένο τµήµα, η επίστρωση από σκυρόδεµα παρουσιάζει έντονα σηµάδια αποσάθρωσης, η οποία οφείλεται αφενός µεν στην χαµηλή ποιότητά του, αφετέρου στις καιρικές συνθήκες (επιφανειακή απορροή οµβρίων υδάτων), καθώς και στην διέλευση βαρέων οχηµάτων (π.χ. βυτιοφόρων). Έτσι, η τελική επιφάνεια σήµερα εµφανίζεται ιδιαίτερα τραχειά, αφού προεξέχουν οι γωνίες των αδρανών υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την παρασκευή του σκυροδέµατος, ενώ σε ορισµένα σηµεία έχουν σχηµατισθεί λακκούβες.

Ως οικονοµοτεχνικά συµφερότερη λύση για την αντιµετώπιση του ανωτέρω προβλήµατος προκρίνεται η κατασκευή νέας επίστρωσης από
σκυρόδεµα (πάνω από την υφιστάµενη), κατά την σκυροδέτηση της οποίας θα ληφθεί πρόνοια για την επεξεργασία της τελικής επιφάνειας µε επίπαση σκληρυντικού υλικού.

Παράλληλα, προ της πήξης του σκυροδέµατος θα ληφθεί µέριµνα η νέα επίστρωση να αποκτήσει εικόνα λιθόστρωτου, µε την εφαρµογή
ειδικού καλουπιού.

Εποµένως, το έργο αποτελεί επέµβαση τοπικού χαρακτήρα, η οποία:

α) Αποσκοπεί στην αποκατάσταση φθορών που προκλήθηκαν από συνήθη χρήση και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζοµένων και των χρηστών, καθώς και στην διευκόλυνση της εκτέλεσης θεµελιωδών δραστηριοτήτων του λιµένα.
β) Αποσκοπεί στην βελτίωση της διακίνησης πεζών και οχηµάτων (κυρίως δικύκλων), λόγω άρσης επικινδυνότητας.
γ) ∆εν τροποποιεί µε οποιοδήποτε τρόπο τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του λιµένα.
δ) Ο προϋπολογισµός της δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00€ πλέον δαπάνης Φ.Π.Α. και
ε) Συνδέεται άρρηκτα µε την οµαλή και ασφαλή λειτουργία του λιµένα.

Όσον αφορά στον ορισµό αποφαινοµένων οργάνων, θα πρέπει να ζητηθεί η έκδοση Απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περί ορισµού του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Υπηρεσίας µας ως Προϊσταµένης Αρχής και του Τµήµατος Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών ∆ήµων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ∆ωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για την
επίβλεψη της µελέτης και της εκτέλεσης του ανωτέρω έργου.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κ. Μανώλης Γρύλλης πρότεινε την έγκριση εκτέλεσης και τον ορισµό αποφαινοµένων οργάνων του ανωτέρω έργου σύµφωνα µε την εισήγηση του Πολιτικού Μηχανικού της Υπηρεσίας µας και κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη του όλα τα σχετικά την Απόφαση της Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου, το γεγονός ότι το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Πάτµου δεν διαθέτει συγκροτηµένη τεχνική υπηρεσία, την υπ’ αριθµ. ∆.Τ.Ε. 5693/26-10-2015 Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, την θεωρηµένη µελέτη του έργου:
«Αναβάθµιση παλιάς µαρίνας λιµένα Σκάλας Πάτµου», την ανάγκη εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, το άρθρο 65 του Νόµου 3852/2010 και το άρθρο 4 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.,

αποφάσισε ομόφωνα

1. Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου: «Αναβάθµιση παλιάς µαρίνας λιµένα Σκάλας Πάτµου», προϋπολογισµού 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (24%), σύµφωνα µε το άρθρο 18, παρ. 4 του Ν. 2971/2001, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 91 του Ν. 4504/2017 και ισχύει.
2. – Τον ορισµό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου ως Προϊσταµένης Αρχής και του Τµήµατος Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών ∆ήµων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ∆ωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για την επίβλεψη της µελέτης και της εκτέλεσης του ανωτέρω έργου.

Να σημειώσουμε ότι το έργο αυτό είναι ένα τμήμα από το σχεδιαζόμενο έργο αποκατάστασης όλης της ζώνης της παλιάς μαρίνας, η οποία θα γίνεται τμηματικά. Το υπόλοιπο θα ολουθήσει μετά την ολοκλήρωση του εν προκειμένω τμήματος.

Πηγή: patmostimes.gr