Κυκλάδες: Εμπλουτισμός βιοτόπων με έντεκα χιλιάδες νησιωτικές πέρδικες

Κυκλάδες: Εμπλουτισμός βιοτόπων με έντεκα χιλιάδες νησιωτικές πέρδικες

Εγκρίθηκε ο εμπλουτισμός ενδιαιτημάτων με απελευθέρωση 11.000 ατόμων Νησιωτικής Πέρδικας (Alectoris chukar cypriotes) σε έντεκα νησιά του Νομού Κυκλάδων.

Οι απελευθερώσεις των θηραμάτων θα γίνουν σε 11 περιοχές του νομού Κυκλάδων, στα όρια ευθύνης της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδας, όπως αυτές προσδιορίζονται με την παρούσα έκθεση εμπλουτισμού (σελίδες 9 -15) και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

1 Άνδρος: 800 πέρδικες –  Κεντρικός ορεινός όγκος Άνδρου
2. Θήρα: 900 πέρδικες –  Βόρειο τμήμα Θήρας
3. Μήλος: 1.000 πέρδικες –  Νοτιοδυτικό τμήμα Μήλου
4. Μύκονος: 1.100 πέρδικες –  Βορειοδυτικό τμήμα Μυκόνου
5. Νάξος: 1.500 πέρδικες –  Νότιο τμήμα όρους Ζευς
6. Πάρος: 1.100 πέρδικες –  Ευρύτερη περιοχή Ανερατζάς
7. Σίφνος: 800 πέρδικες –  Νοτιοδυτική Σίφνος
8. Σύρος: 1600 πέρδικες –  Άνω Σύρος
9. Τήνος: 900 πέρδικες –  Ευρύτερη περιοχή χωριών Σκαλαδός και Αγάπης
10. Σέριφος: 650 πέρδικες –  Ευρύτερη περιοχή Ι.Μ. Ταξιαρχών
11. Κέα: 650 πέρδικες –  Δυτικό Τμήμα Κέας

ΣΥΝΟΛΟ: 11.000

Στόχος των απελευθερώσεων είναι η ενδυνάμωση των υπαρχόντων πληθυσμών στις ανωτέρω περιοχές του Νομού Κυκλάδων.

Η προμήθεια 11.000 ατόμων Νησιωτικής Πέρδικας θα γίνει είτε από το Κρατικό εκτροφείο Ρεθύμνης είτε από το εκτροφείο του Κυνηγετικού Συλλόγου Σύρου.

Η απελευθέρωσή δύναται να πραγματοποιηθεί τριάντα τουλάχιστον (30) ημέρες πριν την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου του είδους. Αν η παράδοση από τα εκτροφεία καθυστερήσει τότε τα θηράματα θα απελευθερωθούν στο τέλος της κυνηγετικής περιόδου και πριν την έναρξης της αναπαραγωγικής περιόδου (έως και Ιανουάριο).

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας, σε συνεργασία με τους Κυνηγετικούς Συλλόγους στις περιοχές ευθύνης των οποίων ανήκουν οι περιοχές απελευθέρωσης, οφείλει να μεριμνήσει για τη βελτίωση των βιοτόπων και την παροχή νερού για την επιβίωση των θηραμάτων και εφόσον αυτά βεβαιωθούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.

Οι δαπάνες υλοποίησης του σχεδίου εμπλουτισμού βιοτόπων που εγκρίνεται με την παρούσα θα βαρύνουν τις φιλοθηραματικές δαπάνες της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδας και θα πρέπει να συμπεριληφθούν υποχρεωτικά στον εγκεκριμένο από τη Δ/νση Δασών Κυκλάδων, προϋπολογισμό του τρέχοντος ή επομένου έτους, ανάλογα με την περίοδο απελευθέρωσής τους. Η απελευθέρωση θα γίνει σε συνεργασία και υπό τις οδηγίες της Δ/νσης Δασών Κυκλάδων.

Πηγή: www.e-artemis.gr