Σύγκληση της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας με τηλεδιάσκεψη

τηλεδιάσκεψη

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020, στις 11:00 π.μ.

Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα κατά τις προβλέψεις των διατάξεων:

α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει,

β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-3-2020)

γ) της με αριθμό 4/12-3-2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τηλεδιάσκεψη, στην οποία θα συμμετάσχει το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο:

Επικύρωση πρακτικού 6ης/03-07-2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας

 

Εισηγητής:

 

Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 2ο:

Έγκριση της προγραμματικής σύμβασης με το Α.Π.Θ. για την υλοποίηση του έργου «Επιλογή ερευνητικών κατευθύνσεων και διαπίστευση παραμέτρων και μεθόδων του χημικού και βιολογικού τομέα του Εργαστηρίου Ελέγχων και Έρευνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», με κωδικό έργου 3156ΠΚΜ001ΚΑΠ20 του Αναπτυξιακού ΠΕΔ ΠΚΜ έτους 2020

 

 

Εισηγητής:

 

Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 3ο:

Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ), της Δημοτικής Ενότητας Κύρρου, του Δήμου Πέλλας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

Εισηγητής:

 

Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 4ο:

Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το κέντρο Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής με κωδική ονομασία «ΜΟΥΡΙΕΣ Β 3006168» που ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» με αριθμό Περιβαλλοντικής Ταυτότητας (Π.Ε.Τ.) 1912229422, που θα κατασκευαστεί στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Ε. Μουριών, Δήμου Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» και  ανήκει στην υποκατηγορία 2  της  12ης ομάδας με Α/Α  3

 

Εισηγητές:

 

1.     Σωτηριάδου Αν. περιφερειακή σύμβουλος Π.Ε. Κιλκίς.

 2. Σαμουηλίδης Λ., υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας   Π.Ε.  Κιλκίς.

Θέμα 5ο:

Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κτηνοτροφική εγκατάσταση (βουστάσιο) γαλακτοπαραγωγών αγελάδων με τα παράγωγά τους, δυναμικότητας 1.000 ισοδύναμων ζώων  με αλμεκτήριο, του κ. Γιαρήμαγα Νικόλαου,  στα όμορα αγροτεμάχια 734,739, 2674, 2675 και 2676 του αγροκτήματος Αγιονερίου του Δήμου Κιλκίς,   Π.Ε. Κιλκίς,  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (υποκατηγορία Α2, Περιβαλλοντική Ταυτότητα δραστηριότητας, ΠΕΤ 1907145526)

 

Εισηγητές:

 

1.     Αν.Σωτηριάδου, περιφερειακή σύμβουλος Π.Ε. Κιλκίς.

 2. Λ. Σαμουηλίδης, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας   Π.Ε.  Κιλκίς.

 

Θέμα 6ο:

Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την επέκταση πτηνοτροφικής  μονάδας  δυναμικότητας από 50.00 σε 72.182 όρνιθες κρεατοπαραγωγής του Κοσμίδη Αλέξανδρου,  που λειτουργεί στο αγροτεμάχιο υπ. αριθμ. 26, του αγροκτήματος Λεβεντοχωρίου,  του Δήμου Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς,  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (υποκατηγορία Α2, Περιβαλλοντική Ταυτότητα δραστηριότητας, ΠΕΤ 1908155326).

 

Εισηγητές:

 

1.     Σωτηριάδου Αν. περιφερειακή σύμβουλος Π.Ε. Κιλκίς.

 2. Σαμουηλίδης Λ., υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας   Π.Ε.  Κιλκίς.

Θέμα 7ο:

Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τoν σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής  ενέργειας από ανεμογεννήτριες (αιολικό πάρκο) ισχύος 32,75 MW,   της εταιρείας με την επωνυμία « ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.», με περιβαλλοντική ταυτότητα ΠΕΤ 1812010922,  που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση «Ψαράδικα», του Δήμου Παιονίας, Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς (αποτελεί έργο υποκατηγορίας Α2 της 10ης ομάδας έργων και δραστηριοτήτων – Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας).

 

Εισηγητές:

 

1.     Σωτηριάδου Αν. περιφερειακή σύμβουλος Π.Ε. Κιλκίς.

 2. Σαμουηλίδης Λ., υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας   Π.Ε.  Κιλκίς.

Θέμα 8ο:

Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την τροποποίηση της με Α.Π.: 13/2226/10 η οποία παρατάθηκε με την απόφαση με ΑΠ: 8697/23-11-2015 της ΔΙΠΕΧΩ ΑΔΜΘ ΑΕΠΟ, πτηνοτροφικής μονάδας του Δημητριάδη Χρήστου, λόγω αύξησης της δυναμικότητας σε 39.900 όρνιθες πάχυνσης κατά περίοδο εκτροφής, με την προσθήκη νέου θαλάμου, στο κληροτεμάχιο με αρ. 32 στη θέση Γαλλικό Δ.Δ. Περίστασης, στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Κατερίνης

 

Εισηγητής:

 

Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας

Θέμα 9ο:

Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 15,967 MW, της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ» που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 1907132722, που θα εγκατασταθεί στη θέση αγροτεμαχίου Τζιρίνος, ΔΕ Νέας Ζίχνης Δ. Νέας Ζίχνης, ΠΕ Σερρών» (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με Α/Α 2)

 

Εισηγητές:

 

 1. Καριπίδης Δ., Μαλλιάρας Αθ., περιφερειακοί σύμβουλοι Π.Ε. Σερρών.

 2. Παρασχά Αν., υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Σερρών

Θέμα 10ο:

Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τoν φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 4,134 MW της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ» που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση αγροτεμαχίου Μέλαγκας 1, Τ.Κ. Σφελινού, Δ.Ε. Νέας Ζίχνης του Δήμου Νέας Ζίχνης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με Α/Α 2)»

 

Εισηγητές:

 

 1. Καριπίδης Δ. , Μαλλιάρας Αθ., περιφερειακοί σύμβουλοι Π.Ε. Σερρών

 2. Παζάρσκη Γ, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Σερρών

 

Θέμα 11ο:

Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τo έργο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 36 MW» της εταιρείας με την επωνυμία ΑΙΟΛΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΑ ΕΠΕ, με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2005309022, και το οποίο προτείνεται να υλοποιηθεί στη θέση «Κουκουβίνα» στο Δήμο Πολυγύρου, Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Εισηγητής:

 

Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για εννέα υποτροφίες για προγράμματα σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης