Ανάπτυξη προτύπου ποιότητας για τον τουρισμό στην Κεντρική Μακεδονία

H Oικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενέκρινε τη διακήρυξη ανοικτού Δημόσιου διαγωνισμού (άνω των ορίων) για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών της δράσης Ανάπτυξη και Προώθηση περιφερειακού προτύπου ποιότητας της πράξης «Τουριστική προβολή της ΠΚΜ» και κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, προϋπολογισμού 288.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ειδικότερα, αντικείμενο είναι η «Ανάπτυξη και Προώθηση Περιφερειακού Προτύπου Ποιότητας» με στόχο τη βελτίωση των αποτελεσμάτων και των πολλαπλασιαστικών ωφελειών του τουρισμού στην Κεντρική Μακεδονία ο οποίος θα επιτευχθεί με τη μεγιστοποίηση του οφέλους που λαμβάνει ο «πελάτης» τουρίστας από το τουριστικό προϊόν της περιοχής.

Ζητούμενο είναι να διαμορφωθεί ένα αμοιβαία αποδεκτό πλαίσιο – μια συμφωνία αρχών και θέσεων πάνω στην οποία θα αποτυπωθούν όλα εκείνα που θα χαρακτηρίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών σε όλους τους κλάδους που εμπλέκονται με το τουριστικό σύστημα.

Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει τα εξής:
  • Δημιουργία Προτύπου και Σήματος Υπευθυνότητας – Τοπικής Ποιότητας
  • Καμπάνια επαγγελματικής τουριστικής συνείδησης
  • Σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία θεσμού Τουριστικής Αριστείας

Πηγή: tornosnews.gr