«Κλείνει» για συντήρηση τμήμα της Εγνατίας Οδού στη Ροδόπη

Την απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο τμήμα της Εγνατίας Οδού από Α/Κ Μέστης έως Ανατολικό Α/Κ Κομοτηνής, για το χρονικό διάστημα από 27-07-2020 έως και 18-09-2020, ανακοίνωσε την Πέμπτη 23 Ιουλίου η Αστυνομική Διεύθυνση Ροδόπης.

Λόγος της απαγόρευσης είναι οι εργασίες ασφαλτόστρωσης που θα πραγματοποιηθούν ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση από Αλεξανδρούπολη προς Κομοτηνή, θα πραγματοποιείται μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής.

Δείτε παρακάτω την απόφαση, που υπογράφει ο Αστυνομικός Διευθυντής Ροδόπης κ. Μιχάλης Σεβδυνίδης:

«ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1ο

  1. Την τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και απαγορεύουμε προσωρινά την κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα της Εγνατίας Οδού από Α/Κ Μέστης έως Ανατολικό Α/Κ Κομοτηνής, στην κατεύθυνση από Αλεξανδρούπολη προς Κομοτηνή και αποκλεισμό της εισόδου στην Εγνατία Οδό από Σάπες προς Κομοτηνή, τμήματα οδών που αστυνομεύονται από το Τ.Τ. Κομοτηνής, λόγω εργασιών αποκατάστασης ασφαλτικών στρώσεων 1ης φάσης για χρονικό διάστημα από 27-07-2020 έως και 18-09-2020.
  2. Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο ανωτέρω τμήμα της Εγνατίας Οδού αλλά και στους κλάδους του Α/Κ Μέστης, στους οποίους θα πραγματοποιούνται περιστασιακά, χωρίς απαγόρευση κυκλοφορίας.
  3. Η κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση από Αλεξανδρούπολη προς Κομοτηνή, θα πραγματοποιείται μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής. Οι οδηγοί θα προειδοποιούνται έγκαιρα με εργοταξιακή σήμανση, σύμφωνα με τη συνημμένη στο ανωτέρω 5 σχετικό, τεχνική μελέτη, προς πρόληψη και αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων.
  4. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα (τοποθέτηση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης κ.λ.π.) για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και να εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 9 και 47 του Ν. 2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,της υπ’ άριθ. ΔΟΜΕΟ/Ο/613 (ΦΕΚ 905/20-05-2011) Απόφαση του κ. Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της Εγκεκριμένης Μελέτης Σήμανσης της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ Α.Ε.
  5. Οι εργασίες να εκτελούνται μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας και να μην εκτελεστούν εργασίες κατά τις επίσημες αργίες και εορταστικές περιόδους όπου παρουσιάζεται αυξημένη κίνηση της κυκλοφορίας των οχημάτων (15Άυγουστου, κ.λ.π.) ενώ σε κάθε περίπτωση οι εργασίες να εκτελούνται κατόπιν προφορικής συνεννόησης και έγκρισης του Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής, προκειμένου αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων συνέπεια τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων (εκδηλώσεων, δυσμενών καιρικών συνθηκών κ.λ.π) και να γνωστοποιούνται εγγράφως στην Διεύθυνση μας.

Άρθρο 2ο

  1. Οι διατάξεις του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, ισχύουν από την Δευτέρα 27-07-2020 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999, «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3542/2007, και θα διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή 18-09-2020 και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων με μέριμνα και ευθύνη της εταιρίας «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ.» η οποία υποχρεούται για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης. Επισημαίνεται ότι η διευθύνουσα επιχείρηση του εν λόγω έργου είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
  2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 4530/2018.
  3. Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής που έχει κατά τόπο και καθ’ ύλη αρμοδιότητα.
  4. Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης διώκονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 16 και 104 του Ν. 2696/1999 *Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας* όπως τροποποιήθηκε ισχύει σήμερα. με το Ν. 4530/2018».

 

Πηγή: fonirodopis.gr