fbpx
Δευτέρα, 10 Μαΐου, 2021
Αρχική ΕΙΔΗΣΕΙΣ Κατοχυρώνεται η τηλεργασία στο Δημόσιο – Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ

Κατοχυρώνεται η τηλεργασία στο Δημόσιο – Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ

Την θεσμική κατοχύρωση της τηλεργασίας στο Δημόσιο φέρνει με νομοσχέδιο ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης εδραιώνοντας το εργασιακό καθεστώς στην προσπάθειά του να εμπεδώσει την μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή επ’ αφορμής της πανδημίας του κορωνοΐου.

Της Μαρίας Θαλασσινού

Το νομοσχέδιο αναρτήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο opengov.gr και η διαβούλευση θα διαρκέσει έως την 12η Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 22:00. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο θα ταράξει τα νερά στον κόσμο της δημοσιοϋπαλληλίας, καθώς μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι η τηλεργασία θα εφαρμόζεται «τόσο σε κανονικές όσο και σε έκτακτες συνθήκες, μέσω της αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών».

Για όλους τους Δημοσίους υπαλλήλους πλην εκπαιδευτικών

Αφορά, μάλιστα, όλους τους δημοσίους υπαλλήλους είτε αυτοί είναι μόνιμοι, είτε με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται οι απασχολούμενοι στο Δημόσιο με σύμβαση έμμισθης εντολής. Ενώ, εξαιρείται το εκπαιδευτικό προσωπικό και οι εκπαιδευτές σε όλες τις δομές κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Οικοθελής χαρακτήρας

Στο νομοσχέδιο κατοχυρώνεται ο «οικειοθελής» χαρακτήρας της υπαγωγής στην τηλεργασία τόσο για τον φορέα, όσο και για τον εργαζόμενο. Όμως, προβλέπεται ότι σε καθεστώς τηλεργασίας «θα μπορεί να υπαχθεί έως το 25% επί του συνόλου των υπαλλήλων της Διεύθυνσης των οποίων η φύση των καθηκόντων τους καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους μέσω τηλεργασίας».

Υποχρεωτική τηλεργασία

Να σημειωθεί, βέβαια, ότι «κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση κινδύνου υγείας ή μόνιμων ή πρόσκαιρων προβλημάτων υγείας, εφ’ όσον η φύση των καθηκόντων καθιστά εφικτή την εξ αποστάσεως εκτέλεσή τους, ο φορέας οφείλει να αποδεχθεί την πρότασή του υπαλλήλου ή του εργαζομένου για παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, εκτός αν συντρέχει ειδικός και σπουδαίος λόγος για την απόρριψή της, τον οποίο ο φορέας οφείλει να εκθέσει και να αιτιολογήσει εγγράφως προς τον υπάλληλο ή τον εργαζόμενο».

Επίσης, «σε περίπτωση κινδύνου της δημόσιας υγείας και εκτάκτων συνθηκών και αναγκών, ο υπάλληλος ή ο εργαζόμενος οφείλει να αποδεχθεί την πρόταση του φορέα για τηλεργασία για τον απαιτούμενο χρόνο μέχρι την άρση των εν λόγω συνθηκών», αναφέρεται στο νομοσχέδιο.

Προγραμματισμός σε ετήσια βάση

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι: «Δύο φορές εντός εκάστου ημερολογιακού έτους, στο τέλος κάθε εξαμήνου ή σε συντομότερα χρονικά διαστήματα σε περιπτώσεις εκτάκτων συνθηκών και αναγκών, ο Προϊστάμενος της κάθε Διεύθυνσης ή του κάθε Αυτοτελούς Τμήματος του φορέα, λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες και την εύρυθμη λειτουργία του φορέα, καθώς και τη φύση των καθηκόντων των υπαλλήλων του, η εκτέλεση των οποίων δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεργασίας, με απόφασή του καθορίζει τις θέσεις εργασίας που είναι επιλέξιμες για τηλεργασία, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της».

Ωράριο

Το ωράριο της τηλεργασίας θα είναι «σε καθορισμένες ημέρες ανά εβδομάδα και μήνα εκάστου ημερολογιακού έτους». Κι επίσης προσδιορίζεται ότι η τηλεργασία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα (40) εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών. Η τηλεργασία δεν θα παρέχεται κατά το χρονικό διάστημα από 15 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου εκάστου ημερολογιακού έτους.
Επίσης, κατά την υπαγωγή σε καθεστώς τηλεργασίας, προβλέπεται στο νομοσχέδιο το «δικαίωμα αποσύνδεσης». Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι «μετά το πέρας του ωραρίου του ο τηλεργαζόμενος έχει δικαίωμα να αποσυνδέεται από τα μέσα πληροφορικής και επικοινωνίας που χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των καθηκόντων του».

Εξοπλισμός

Στο νομοσχέδιο κατοχυρώνεται ότι ο εξοπλισμός όπως και η πληροφορική υποστήριξη είναι υποχρέωση της αρμόδιας υπηρεσίας. Έτσι, λοιπόν ορίζεται ο «Σταθμός Τηλεργασίας», που η Υπηρεσία επιβαρύνεται με το κόστος συντήρησης και τυχόν αναβάθμισής του, όπως επίσης «ευθύνεται για την αντικατάστασή του σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής του, εφόσον διαπιστωθεί ότι η βλάβη ή καταστροφή δεν οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια του τηλεργαζόμενου». Αναφέρεται, βέβαια, ότι «εφ’ όσον ο φορέας δεν έχει τη δυνατότητα να παράσχει Σταθμό Τηλεργασίας, ο υπάλληλος δύναται εφ’ όσον το επιθυμεί, να κάνει χρήση του προσωπικού του τεχνολογικού εξοπλισμού».

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Ειδική αναφορά γίνεται, παράλληλα, και στην προστασία προσωπικών δεδομένων. Αυτή η ευθύνη βαρύνει την Υπηρεσία και προσδιορίζεται αναλυτικά ότι «Ο φορέας πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που χρησιμοποιούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον τηλεργαζόμενο στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων του».

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ