fbpx
Κυριακή, 11 Απριλίου, 2021
Αρχική ΕΙΔΗΣΕΙΣ Ρύθμιση - ανάσα για οφειλές στα Ταμεία

Ρύθμιση – ανάσα για οφειλές στα Ταμεία

Ευκαιρία διευθέτησης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου για τα «κορονο-χρέη» προς τον ΕΦΚΑ – Σε τι ύψος ορίζεται η ελάχιστη δόση – Τι παράταση δίνεται για τις «ενεργές ρυθμίσεις»

Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν, μέχρι τα τέλη του 2021, τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, οι οποίες δημιουργήθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού, σε έως και σε 48 δόσεις καταβάλλοντας τουλάχιστον 50 ευρώ τον μήνα, έχουν οι εργοδότες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, σύμφωνα με το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Στο ίδιο πλαίσιο, παράταση έχει δοθεί στην προθεσμία καταβολής των δόσεων για ενεργές ρυθμίσεις.

Σύμφωνα με τη νεότερη εγκύκλιο του ΚΕΑΟ, οι ευνοϊκές μεταβολές για τον επιχειρηματικό κόσμο προκαλούνται με τον τελευταίο νόμο 4778 του 2021 («Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις»).

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, «με τις διατάξεις του ν. 4756/2020 χορηγήθηκε η δυνατότητα στους εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες υπαγωγής σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής των ασφαλιστικών τους εισφορών συγκεκριμένων χρονικών περιόδων για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας καταβολής ή αναστολή είσπραξης».

Συγκεκριμένα, βάσει του προηγούμενου νόμου και των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, είχε χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας καταβολής οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών μέχρι την 30ή Απριλίου 2021 στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της νόσου Covid-19. Ειδικότερα, η παράταση αφορούσε τις εξής περιπτώσεις οφειλών:

  1. Τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των επιχειρήσεων και των εργοδοτών από τις ασφαλιστικές εισφορές των περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020.
  2. Τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των αυτοαπασχολούμενων και των ελεύθερων επαγγελματιών από τις ασφαλιστικές εισφορές των περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2020, καθώς και τυχόν δόσεων από συμπληρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών.
  3. Όσες από τις παραπάνω οφειλές τελούν σε αναστολή είσπραξης.

Σύμφωνα με το ΚΕΑΟ, η αρχική προθεσμία (της 30ής Απριλίου 2021) παρατάθηκε εκ νέου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2021. Στο ίδιο πλαίσιο, οι οφειλές των συγκεκριμένων χρονικών περιόδων, με τις τυχόν αναλογούσες σε αυτές προσαυξήσεις, δύναται πλέον να εξοφληθούν μέχρι και σε 48 μηνιαίες δόσεις (αντί των 24 μηνιαίων δόσεων που αρχικά είχαν οριστεί). Ο τρόπος εξόφλησής τους έχει ως εξής:

  • Η βασική οφειλή κεφαλαιοποιείται κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και από τον επόμενο μήνα από αυτόν της υπαγωγής η ρύθμιση επιβαρύνεται με επιτόκιο δυόμισι εκατοστιαίων μονάδων (2,5%) ετησίως υπολογισμένο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την ημερομηνία υπαγωγής δεν υφίσταται άλλη επιβάρυνση πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και τόκων λόγω μη εκπρόθεσμης καταβολής.

  • Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης συνεχίζει να ορίζεται σε 50 ευρώ. Σημειώνεται ότι, εάν οι συγκεκριμένες οφειλές υπαχθούν σε σχήμα ρύθμισης έως και 24, αντί 12, μηνιαίων δόσεων, κατ’ εξαίρεση δεν επιβαρύνονται με το επιτόκιο των δυόμισι εκατοστιαίων μονάδων.
  • Με τις νέες διατάξεις, η ημερομηνία 31η Ιουλίου 2021 που είχε καθοριστεί με τον ν. 4756/2020 ως καταληκτική για την υποβολή της αίτησης και την υπαγωγή στη ρύθμιση αντικαθίσταται από την ημερομηνία 31η Ιανουαρίου 2022.

Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΚΕΑΟ αφού καταστούν ληξιπρόθεσμες οι παραπάνω οφειλές και διαβιβαστούν στο Κέντρο.

Αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήματος, την απώλεια της ρύθμισης, τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης και τη χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας, παραμένουν ως έχουν και ισχύουν οι χορηγηθείσες εγκύκλιες οδηγίες.

Παράταση και για τους «ενεργούς»

Επίσης, στο πλαίσιο διευκόλυνσης των επιχειρήσεων, δόθηκε παράταση στην καταβολή των δόσεων ρυθμίσεων που ήδη είναι ενεργές. Όπως είναι γνωστό, αρχικά παρατάθηκαν έως 31/12/2020, 31/1/2021 και 28/2/2021, αντίστοιχα, οι προθεσμίες καταβολής δόσεων ενεργών ρυθμίσεων των επιχειρήσεων ή εργοδοτών ορισμένων ΚΑΔ. Συγχρόνως, παρατάθηκαν ισόχρονα και οι προθεσμίες όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης.

Με τις νέες διατάξεις παρατάθηκε κατά έναν μήνα η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων οι οποίες είναι απαιτητές έως 28/2/2021. Παράταση κατά έναν μήνα δόθηκε και στην προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης.

Σε αυτά τα μέτρα υπάγονται οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες που, σωρευτικά, συγκεντρώνουν τα εξής δεδομένα:

  • Απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση.
  • Έχουν ενεργό ΚΑΔ στις 5/11/2021 ή διαθέτουν ενεργό κατά την 5η/11/2021 κωδικό δευτερεύουσας δραστηριότητας, με μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα από αυτά που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018.

Σε εφαρμογή λοιπόν των νέων μέτρων, η δόση Φεβρουαρίου, για παράδειγμα, των υπαγόμενων επιχειρήσεων ή εργοδοτών θα έχει πλέον καταληκτική ημερομηνία καταβολής την 31η Μαρτίου 2021. Ως επακόλουθο, τροποποιούνται-παρατείνονται κατά έναν μήνα και οι καταληκτικές ημερομηνίες όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ενεργής ρύθμισης.

Σημειώνεται πως κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης δεν υπολογίζονται περαιτέρω πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.

Πότε χάνεται το πλεονέκτημα

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χορήγηση παράτασης είναι οι εξής:

  • Η μη καταγγελία της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων (μέρους ή συνόλου αυτών) που τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής.
  • Η διατήρηση του ίδιου αριθμού θέσεων εργασίας μετά την ολοκλήρωση του μέτρου. Δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την προϋπόθεση οι επιχειρήσεις ή εργοδότες με μείωση του αριθμού θέσεων εργασίας εξαιτίας οικειοθελούς αποχώρησης, συνταξιοδότησης ή θανάτου εργαζομένου, ύπαρξης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου που έληξαν κατά την ολοκλήρωση του μέτρου.

Στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, τότε παύει αυτοδικαίως η παράταση καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων και οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές.

**Όπως δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα kedenews

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ