fbpx
Κυριακή, 11 Απριλίου, 2021
Αρχική ΕΙΔΗΣΕΙΣ Τι αλλάζει στα επιδόματα ασθενείας και εργατικού ατυχήματος

Τι αλλάζει στα επιδόματα ασθενείας και εργατικού ατυχήματος

Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες – Ποια ποσά αποδίδονται από τον ΕΦΚΑ

Πώς μπορούν οι ασφαλισμένοι να λάβουν επίδομα ασθενείας από τον ΕΦΚΑ; Τι ισχύει για τους μισθωτούς και για τους ελεύθερους επαγγελματίες; Ποια διαδικασία απαιτείται και ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά; Ποιο επίδομα δικαιούνται οι απασχολούμενοι σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος; Τι πρέπει να κάνουν για να το λάβουν οι μισθωτοί και οι μη μισθωτοί;

Η «kedenews» απαντά, με βάση τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, στα πιο σημαντικά ερωτήματα των
ασφαλισμένων σε σχέση με τα επιδόματα ασθενείας και εργατικού ατυχήματος, τη διαδικασία που προβλέπεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, τα έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν στον Ενιαίο Φορέα και τα δικαιούμενα ποσά.

Επίδομα Ασθενείας

1) Ποιοι δικαιούνται επίδομα ασθενείας;
Επίδομα ασθενείας δικαιούνται οι άμεσα ασφαλισμένοι οι οποίοι λόγω σωματικής ή ψυχικής ασθένειας απουσιάζουν από την εργασία τους για περισσότερες από τρεις μέρες για πρώτη φορά μέσα στο εργασιακό έτος. Ο αριθμός ημερών της ανικανότητας για εργασία πρέπει να βεβαιωθεί, από την πρώτη ημέρα, κατόπιν αιτιολογημένης γνωμάτευσης γιατρού ειδικότητας της πάθησης και έγκρισης από ελεγκτή ιατρό του ΕΟΠΥΥ.

Σε περίπτωση νοσηλείας είναι απαραίτητη η προσκόμιση πρωτότυπου εξιτηρίου που θα φέρει στρογγυλή σφραγίδα. Οι νοσηλείες σε δημόσια νοσοκομεία χρειάζονται έγκριση από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (ΑΥΕ) μόνο στην περίπτωση που υπερβαίνουν τις 30 μέρες.

2) Ποιες οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος σε μισθωτούς;

Ανάλογα με την εργασία του ασφαλισμένου, ανά τέως φορέα ασφάλισης οι προϋποθέσεις χορήγησης είναι οι εξής:

* Τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν συμπληρωθεί 120 ημέρες ασφάλισης τον προηγούμενο χρόνο ή στο τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι τρεις μήνες. Το ποσό του ημερήσιου επιδόματος ασθενείας ανέρχεται στο μισό του τεκμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής κλάσης στην οποία κατατάσσεται ο ασφαλισμένος, βάσει του μέσου όρου των αποδοχών του κατά τις τελευταίες 30 ημέρες εργασίας που πραγματοποίησε στο προηγούμενο από την αναγγελία της ασθένειάς του ημερολογιακό έτος. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας του ασφαλισμένου, με ανώτατο όριο το 70% του τεκμαρτού ημερομισθίου της 8ης ασφαλιστικής κλάσης.

* Πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση χρόνου ασφάλισης τριών μηνών στο Ταμείο, η μη λήψη σύνταξης από το Ταμείο και, τέλος, να απέχουν από την εργασία τους λόγω ασθένειας που δεν οφείλεται σε δόλο αυτών άνω των τεσσάρων ημερών.

* Τέως ΕΤΑΑ:

α) Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών: Χορηγείται σε εν ενεργεία δικηγόρους και ασκούμενους. Το ποσό επιδότησης για έγγαμο είναι 14 ευρώ ημερησίως όταν βρίσκεται στο νοσοκομείο και 12 ευρώ στην οικία τους και για τους άγαμους 12 ευρώ και 8 ευρώ ημερησίως, αντίστοιχα, και μέχρι τρεις μήνες για κάθε ημερολογιακό έτος. Επίδομα ασθένειας δεν καταβάλλεται στους δικαιοδόχους λόγω θανάτου, ακόμη και όταν η αίτηση για χορήγηση επιδόματος έχει υποβληθεί πριν τον θάνατο του άμεσα ασφαλισμένου.

Εξαιρούνται οι χρόνια πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια που έχουν ανάγκη αιμοκάθαρσης και τεχνικής υποστήριξης, στους οποίους χορηγείται το πιο πάνω επίδομα ασθενείας για όσες ημέρες υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση.

β) ΤΥΔΠ – Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιώς: Καταθέτει την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Αν η αίτηση είναι εκπρόθεσμη, θα ενημερωθεί ο άμεσα ενδιαφερόμενος για την απόρριψη του αιτήματός του.

γ) ΤΥΠΔΘ – Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης: Χορηγείται σε εν ενεργεία δικηγόρους σε περίπτωση ολικής ανικανότητας από βαριά ασθένεια που διαρκεί πάνω από 20 ημέρες. Το ποσό του ημερήσιου επιδόματος είναι: Έγγαμοι 27 ευρώ (για το α’ εξάμηνο) και 13,50 ευρώ (για το β’ εξάμηνο), άγαμοι 18 ευρώ (για το α’ εξάμηνο) και 9 ευρώ (για το β’ εξάμηνο) και μέχρι δύο χρόνια.

Δικαιολογητικά: 1) Εισιτήριο – Εξιτήριο Νοσοκομείου ή κλινικής. 2) Ιατρική γνωμάτευση νοσηλευτικού ιδρύματος ή ειδικού γιατρού για πάθηση ή απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. 3) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν κατέχει θέση με πάγια αντιμισθία, ούτε λαμβάνει χορηγία ή σύνταξη και δεν είναι γενικά έμμισθος. 4) Για τους έγγαμους πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 5) Βεβαίωση παραστάσεων δικηγορικού συλλόγου για το χρονικό διάστημα της ασθένειας. 6) Πρώτη σελίδα βιβλιαρίου τραπέζης.

* Πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ: Μέχρι 300 ημερομίσθια τον χρόνο.

3) Ποια είναι η διαδικασία για τη χορήγηση επιδόματος ασθενείας σε μισθωτούς;

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσκομιστούν τα παρακάτω έγγραφα:
1. Αίτηση εκ μέρους του ασφαλισμένου στον πρώην φορέα ασφάλισής του και να τηρούνται οι προϋποθέσεις.

2. Αιτιολογημένη γνωμάτευση του θεράποντος γιατρού ειδικότητας της πάθησης με έγκριση γιατρού ελεγκτή του ΕΟΠΥΥ ή Πρωτότυπη Απόφαση ΑΥΕ ή Πρωτότυπο εξιτήριο που θα φέρει στρογγυλή σφραγίδα.

3. Η μη λήψη επιδόματος ασθενείας από άλλον φορέα ασφάλισης μέσω Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86.

4. Από τους μισθωτούς θα πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση εργοδότη όπου θα αναφέρονται η ημερομηνία πρόσληψης και η ειδικότητα -το χρονικό διάστημα της απουσίας από την εργασία λόγω ασθένειας- και οι μικτές αποδοχές του μήνα απουσίας και εκκαθαριστικό μισθοδοσίας του μηνός/μηνών της ασθένειας.

5. Από τους μη μισθωτούς θα πρέπει να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν: «Κατά το διάστημα της ασθένειάς μου, από … έως …, δεν είχα εισόδημα από την εργασία μου. Συνοδευόμενη με βεβαίωση περί μη απασχόλησης από τις οικίες επαγγελματικές οργανώσεις. Επίσης φωτοαντίγραφο από το μπλοκ ΑΠΥ ή ΤΠΥ από το οποίο να προκύπτει ότι κατά το χρονικό διάστημα ασθένειας δεν εξεδόθη φορολογικό παραστατικό.

6. Για τους δικηγόρους: Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι ο η αιτών/ούσα δεν παίρνει πάγια αντιμισθία, χορηγία ή σύνταξη και είναι έγγαμος/η ή άγαμος/η.

7. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του λογαριασμού τραπέζης ή εκτύπωση i-banking με τον όνομα του δικαιούχου της παροχής.

4) Για πόσο χρονικό διάστημα επιδοτείται η ασθένεια;
Η διάρκεια επιδότησης ποικίλλει ανάλογα με τον φορέα ασφάλισης μετά τη δήλωση ασθένειας ή μετά τη διάγνωση από γιατρό με ειδικότητας της πάθησης.

5) Μπορεί να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εκπρόσωπος του/της
ασφαλισμένου/ης;

Τα δικαιολογητικά μπορεί να υποβάλει εκπρόσωπος του ασφαλισμένου. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος θα πρέπει να είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος. Ειδικά οι δικηγόροι δεν θεωρούνται τρίτα πρόσωπα όταν εκπροσωπούν τους εντολείς τους και δικαιούνται να παραλαμβάνουν έγγραφα διοικητικών υπηρεσιών χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, αφού ως εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο του τελευταίου ισχύει και αρκεί η νόμιμη προφορική εντολή που του δίδεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις ν. 4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων).

6) Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί ο/η ασφαλισμένος/η ή ο εκπρόσωπος σε περίπτωση
εκπρόθεσμης κατάθεσης αίτησης; Αν η αίτηση είναι εκπρόθεσμη, θα ενημερωθεί ο άμεσα ενδιαφερόμενος για την απόρριψη του αιτήματός του, καθώς και για το δικαίωμα της ένστασης και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει.

Επίδομα εργατικού ατυχήματος
7) Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση σε μισθωτούς του επιδόματος εργατικού
ατυχήματος;

Εργατικό ατύχημα χαρακτηρίζεται ο θάνατος ή η ανικανότητα του ασφαλισμένου για εργασία που προκλήθηκε από ένα βίαιο περιστατικό που έγινε κατά την εκτέλεση της εργασίας ασφαλιστέας στον ΕΦΚΑ Μισθωτών (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) ή εξαιτίας αυτής. Για να αναγνωριστεί το ατύχημα από τον ΕΦΚΑ Μισθωτών είτε πρόκειται για εργατικό είτε εκτός εργασίας, είναι απαραίτητο να αναγγελθεί εμπρόθεσμα στις υπηρεσίες του με «Νομότυπη Δήλωση Ατυχήματος».

8) Ποια είναι η διαδικασία για τη χορήγηση επιδόματος εργατικού ατυχήματος σε μισθωτούς,
τι δικαιούνται και ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά απαιτούνται;

Η αναγγελία του εργατικού ατυχήματος πρέπει να γίνεται μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την επόμενη ημέρα που αυτό θα συμβεί. Ο γιατρός όμως και κάθε υπάλληλος του Φορέα πρέπει να αναγγείλουν το ατύχημα μέσα σε 24 ώρες από τότε που θα το μάθουν. Η δήλωση του ατυχήματος γίνεται στο πλησιέστερο προς τον τόπο όπου έγινε το ατύχημα τοπικό υποκατάστημα ΕΦΚΑ Μισθωτών. Ο εργαζόμενος δικαιούται κατά το διάστημα της ανικανότητας επίδομα ασθενείας από τον ΕΦΚΑ και το υπόλοιπο του μισθού του από τον εργοδότη για διάστημα 15 ημερών εάν έχει υπηρεσία μικρότερη του έτους ή ενός μηνός για υπηρεσία πάνω από έτος.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

1. Δήλωση ατυχήματος: Το έντυπο αυτό δίνεται από την υπηρεσία του ΕΦΚΑ Μισθωτών.
Συμπληρώνεται από τον ασφαλισμένο και σφραγίζεται από τον εργοδότη και υπογράφεται από τους μάρτυρες (μπορεί να αναζητηθεί από την ηλεκτρονική σελίδα του ΕΦΚΑ).
2. Έντυπο αναγγελίας ατυχήματος: Το έντυπο δίνεται από την Υπηρεσία του ΕΦΚΑ Μισθωτών και συμπληρώνεται από τους ιατρούς – ελεγκτές του νοσοκομείου στο οποίο πήγε ο ασφαλισμένος ή από συμβεβλημένο ιατρό του ΕΟΠΥΥ.
3. Φωτοτυπία εγγράφου αναγγελίας της πρόσληψης για τους εργαζομένους Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) και Σημείωμα Υπηρεσιακών Μεταβολών για τους εργαζομένους Δημοσίου Δικαίου (ΔΔ) και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ).
4. Φωτοτυπία κατάστασης Επιθεώρησης Εργασίας και βάρδιες ή πρόγραμμα εργασίας.
5. Βεβαίωση εργοδότη με υπογραφή-σφραγίδα του που να αναφέρει:
• Από πότε έγινε η πρόσληψη του ασφαλισμένου.
• Το ωράριο εργασίας την ημέρα του ατυχήματος του ασφαλισμένου.
• Την ακριβή ώρα του ατυχήματος.
• Συνοπτική περιγραφή του ατυχήματος και πού προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
• Ότι την ημέρα του ατυχήματος ο ασφαλισμένος δεν είχε άδεια ασθενείας, κανονική άδεια ή ρεπό.
• Σε περίπτωση που το ατύχημα συνέβη εκτός του χώρου απασχόλησης, να βεβαιώνεται και να αποδεικνύεται (Δελτίο Κίνησης ή Εντολή Εργασίας κ.λπ.) ότι βρισκόταν σε εντεταλμένη υπηρεσία.

6. Φωτοτυπία παρουσιολογίου ή κάρτας εργασίας.

7. Μαρτυρικές καταθέσεις σε δήλωση του ν. 1599/1986.

8. Σε τροχαίο ατύχημα ζητείται φωτοτυπία δελτίου συμβάντων από την Τροχαία.

9. Αν η μεταφορά του ασφαλισμένου στο νοσοκομείο έγινε με ασθενοφόρο, ζητείται η βεβαίωση του ΕΚΑΒ.

10. Σε περίπτωση νοσηλείας σε νοσοκομείο, ζητείται φωτοτυπία εξιτηρίου.

11. Σε περίπτωση θανατηφόρου ατυχήματος ζητείται ληξιαρχική πράξη θανάτου και ιατροδικαστική έκθεση.

12. Σε περίπτωση ατυχήματος υπαιτιότητας τρίτου ατόμου ζητούνται στοιχεία υπαιτίου και υπεύθυνη δήλωση ότι έχει ή δεν έχει ασκήσει αγωγή αποζημίωσης ή συμβιβασμού κατά του υπαιτίου.

9) Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση επιδόματος εργατικού ατυχήματος σε μη
μισθωτούς;

Σε περίπτωση ατυχήματος το οποίο οφείλεται σε βίαιο συμβάν που επήλθε μετά την εγγραφή του ασφαλισμένου στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ Μη Μισθωτών (τ. ΟΑΕΕ) κατά την άσκηση του επαγγέλματός του εξ αφορμής αυτού, ο Φορέας χορηγεί επίδομα ανεξάρτητα εάν η επιχείρηση του ασφαλισμένου εξακολουθεί να λειτουργεί. Για τη θεμελίωση του δικαιώματος επιδόματος εργατικού ατυχήματος θα πρέπει το ατύχημα να αναγγελθεί στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ Μη Μισθωτών (τ. ΟΑΕΕ) μέσα σ’ έναν μήνα από την ημέρα που έλαβε χώρα. Για τη λήψη του επιδόματος η διάρκεια της ανικανότητας πρέπει να υπερβαίνει τις 30 ημέρες, σύμφωνα με απόφαση της οικείας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

10) Ποια είναι η διαδικασία για τη χορήγηση επιδόματος εργατικού ατυχήματος σε μη μισθωτούς και ποια δικαιολογητικά απαιτούνται;

Η αναγγελία του ατυχήματος γίνεται γραπτά. Πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία του ασφαλισμένου, το ασκούμενο επάγγελμα, καθώς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε τούτο. Το επίδομα εργατικού ατυχήματος καταβάλλεται για όσον χρόνο ο παθών κρίνεται ανίκανος από την Υγειονομική Επιτροπή να ασκήσει το επάγγελμα και μέχρι τέσσερις μήνες κατ’ ανώτατο όριο: 120 ημέρες. Για τη θεμελίωση του δικαιώματος επιδόματος εργατικού ατυχήματος θα πρέπει το ατύχημα να αναγγελθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του ΕΦΚΑ Μη Μισθωτών (τ. ΟΑΕΕ) μέσα σ’ έναν μήνα από την ημέρα που έλαβε χώρα. Για τη λήψη του επιδόματος η διάρκεια της ανικανότητας πρέπει να υπερβαίνει τις 30 ημέρες, σύμφωνα με απόφαση της οικείας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τους μη μισθωτούς είναι τα εξής:
1. Αίτηση.

2. Ιατρική γνωμάτευση και άδεια πάνω από τριάντα ημέρες, συνεχόμενη από την ημερομηνία του ατυχήματος.

3. Δύο μαρτυρικές καταθέσεις.

4. Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος και, εφόσον προσήλθαν ΕΚΑΒ – Τροχαία, σχετική
βεβαίωση.

5. Σε περίπτωση που προσέλθει τρίτος για την υποβολή των δικαιολογητικών, εξουσιοδότηση θεωρημένη από δημόσια αρχή.

6. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου ή όψεως στην οποία θα αναγράφονται ο αριθμός IBAN και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου.

*Όπως δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα kedenews 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ